Minh thích nhiu thu m o phu tho m k thích da banh mà cung k thích di cau ca