lozi-default-thumbnail

Shin cafe, Huế

Nhận xét của Finn tại Shin cafe, Huế: bánh cá du nhập vô Huế cũng được 1 thời gian nhưng có vẻ khá là được yêu thích, tại thời tiết của Huế se se lạnh ăn sẽ thích hơn chăng :3
3.906 lượt xem