Thích ăn NEM , ham làm việc vì Thế Hệ Trẻ , Rất cầu toàn,