Hình như khi không còn được nói những lời yêu thương cái miệng của tôi đã quay lại đúng chức năng cu