Thích ăn vặt ở tiền hải thái lọ

Thái bình nhé vì bình với lọ là một