Hien sog o dog nai thit nghe nhac v thit loai hoa mau tim