Là đứa cực thích trêu gái nhà lành 💖

Cả nguồn sống gói gọn bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ 💖

Làm văn hay vì đọc nhiều đam và ngôn 💖

Tính tình lành lùng, rất kiệm lời 💖