lozi-default-thumbnail

🍼 Milktea 🍼

22:30, 18 tháng 3, 2016

#starbucks #phuclong #dingtea #kingtea #thecoffeehouse #bobapop #hot #and #cold #koi #the #alifoodcorner #gongcha #xcute #randb #ba #lá #trà #tiktak #milktea #with #pearl #topping #phomat #jelly

Địa điểm xuất hiện trong bộ sưu tập

*
Bình luận
Các bộ sưu tập liên quan