Phải thật mạnh mẹ cuộc sống này không có chỗ cho sự yếu đuối :)