Ma Kết chính hiệu, cầu toàn, khó tính, một chút bảo thủ 😂😂 Nhưng hiền và hay cười 😂😂😂