Đừng nhầm lẫn tính cách tôi và thái độ tôi.Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tuỳ thuộc vào con người bạn!