lozi-default-thumbnail
Đừng nhầm lẫn tính cách tôi và thái độ tôi.Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tuỳ thuộc vào con người bạn!
Quan tâm

117 ảnh đã đăng