Thích ăn , đi chơi , shopping , muốn đi hết trái đất