Tôi thích màu trắng thích kinh doanh và đầu tư thích thử thách...ghét sự lừa dối ghét sự tư lợi ghét sự trở mặt...