Thix an món tu nau thix xem phim.....vv khong thix thì vo so ke 😛😜 va vv....