Nếu em nói em đã ăn no là thật ra em đang dối lòng