Ăn nhiù thứ có thể ăn được...chơi những trò mạo hiểm..muốn đi xa và khám phá nhiù thứ