Tôi thích dựợc di chơi cùng con gái yêu. Thích hát cho tất cả mọi người cùng nghe. Tôi thường thích ở một mình