Bổn cung mà biết trước trần gian đau khổ như vậy, thì ta đã không hạ phàm...