Cao mét tám, nặng tám mươi, miệng hay cười, ngoan như cún :*