Yêu thích Internet và mục đích trở thành Giám Đốc - CEO