Chao cac bạn mình là hoa, mong cac bạn chỉ cho mk dùng ứng dung này vs. Cảm ơn nhìu na.